Pembaharuan

Pembaharuan

  • Di bawah subseksyen 17(3) Akta 538
  • Hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar suatu permohonan pembaharuan dalam BORANG 5 pada atau sebelum 31 Januari bagi tahun berikutnya.

Fi Pembaharuan

  • Perancang Bandar Siswazah berdaftar - RM 50.00
  • Perancang Bandar berdaftar - RM 200.00
  • Pertubuhan Perbadanan - RM 400.00/ per BC
  • Perakuan Praktis/ Cerificate of Practice (COP) - RM 200.00/ per COP

Untuk pembaharuan sila klik pautan di sini


TOP