Pertubuhan Perbadanan dan Perakuan Praktis

Permohonan Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dan Perakuan Praktis

 • Di bawah seksyen 20, 21 dan 22 Akta 538
 • Berkuat kuasa mulai 1 Januari 2020
 • Sila rujuk Peraturan Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dan Perakuan Praktis 2019 di sini


Permohonan Kelulusan Nama Pertubuhan Perbadanan

 • Nama Pertubuhan Perbadanan:
  • Pemilikan Tunggal Muhammad Aliff Town Planning Services/ Md. Aliff Town Planning Services/ Jururancang Bandar Chan Ki Keong/ Jururancang Bandar KK Chan
  • Perkongsian Shah, Lim and Chan Town Planning Consultant/ SLC Town Planning Consultant
  • Syarikat Sendirian Berhad tidak tertakluk di dalam peraturan tetapi berkaitan bidang perancangan bandar.
 • Dokumen yang diperlukan:
  • Salinan surat daripada majikan terdahulu yang mengesahkan pemohon tidak bekerja dengan majikan lama; atau
  • Salinan surat pengesahan dari Naib Canselor bagi yang bekerja di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
 • Fi Permohonan Kelulusan Nama Pertubuhan Perbadanan RM 50.00

Untuk pendaftaran sila klik pautan di sini


Permohonan Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan

 • Dokumen yang diperlukan:
  • Salinan Perakuan Pendaftaran Akta Pendaftaran Perniagaan 1956/ Perakuan Pendaftaran Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016 yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat;
  • Salinan Perjanjian Perkongsian / Memorandum dan Artikel Persatuan Badan Korporat;
  • Pengisytiharan Berkanun *Pemilik Tunggal/ Semua Rakan Kongsi/ Semua Pengarah dan Pemegang Saham Dalam Badan Korporat.
 • Fi Permohonan RM 50.00 dan Fi Pendaftaran RM 400.00

Untuk pendaftaran sila klik pautan di sini


Permohonan Pendaftaran sebagai Perakuan Praktis/ Cerificate of Practice (COP)

 • Lembaga Pengarah/ Prinsipal; dan
 • Perancang Bandar berdaftar yang diberi kebenaran oleh Lembaga Pengarah/ Prinsipal Pertubuhan Perbadanan terhad kepada dua (2) orang sahaja.
 • Dokumen yang diperlukan:
  • Salinan testimoni dan kelulusan akademik yang diakui sah;
  • Curriculum Vitae pemohon
  • Salinan penyata Continuing Professional Development (CPD) Tahun Semasa
 • Fi Permohonan RM 50.00 dan Fi Pendaftaran RM 200.00

Untuk pendaftaran sila klik pautan di sini

TOP